อุปกรณ์ไถพรวน/คราด/เครื่องพ่น/เครื่องตัดหญ้า

ใบไถพรวนจาน