ABO PRODUCTS

ABO Trading is the Distributor in Thailand of:

อินเวอร์เตอร์ “Off-Grid”

ระบบ “Off-grid” หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าว่า “ระบบอิสระ หรือ Stand-alone” เป็นระบบที่ทำงานอย่างได้อย่างอิสระโดยไม่ยุ่งเกี่ยวสายส่งของการไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วมักใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ระบบนี้มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและงบประมาณที่มีอยู่

เอ บี โอ สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเริ่มจากระบบที่ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาดเพียงไม่กี่วัตต์ ไปจนถึงระบบที่ต้องใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 100 กิโลวัตต์ อีกทั้งเรามีแพ็คเกจระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากับอุปกรณ์ที่พร้อมติดตั้งครบเซ็ต

ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมและพิจารณา โดยเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศอีกด้วย

off-grid-1

A-แผงโซล่าร์เซลล์
B-เครื่องควบคุมการชาร์จ
C-แบตเตอรี่
D-อินเวอร์เตอร์ Sine Wave
E-กล่องแยกสายไฟ
F-เครื่องใช้ไฟฟ้า (12V … 48V DC, 115V … 230V DC)

off-grid-2

STECA SOLARIX PI

STECA SOLARIX PI
Power range: 500W ~ 4400W
12V / 24V / 48V system

 

STECA Extender

STECA Extender XTS, XTM & XTH
Power range: 1000W ~ 72000W
12V / 24V / 48V system